Doelgroep

De doelgroep bestaat uit patiënten met een psychotische problematiek die nood hebben aan gestructureerde nazorg en moeilijkheden ondervinden bij de reïntegratie in de maatschappij. Er moet een minimale zelfredzaamheid zijn en bereidheid om een activiteit te doen. Exclusiecriteria zijn een primaire diagnose van drugs- en/of alcoholmisbruik, mentale retardatie en ernstig impulscontroleverlies.

Mogelijke kandidaten worden doorverwezen vanuit de voorzieningen beschut wonen, het ACT-project, andere ziekenhuizen, CGGZ's, ...

PSC Doelgroep