Nachthospitaal

Binnen nachthospitalisatie overnachten de patiënten in het centrum en wordt gestreefd naar een zinvolle dagactiviteit, bij voorkeur buiten het centrum. Het nachthospitaal heeft een erkenning voor 33 bedden. Er is een 24-uurpermanentie door minimaal twee personeelsleden, zeven dagen op zeven. Het nachthospitaal verzekert ook een permanentiefunctie voor ex-bewoners, die verblijven binnen Beschut Wonen of gevolgd worden binnen het ACT-project.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit patiënten met een psychotische problematiek. Er moet een minimale zelfredzaamheid zijn en bereidheid om een activiteit te doen. Exclusiecriteria zijn een primaire diagnose van drugs- en/of alcoholmisbruik, mentale retardatie en ernstig impulscontroleverlies.

Opname

Een opname verloopt via een aanvraag en een intakegesprek bij de verschillende diensten van het centrum (psychiater, sociale dienst, psychologische dienst en verpleging), waarna in een interdisciplinair overleg beslist wordt of de patiënt in aanmerking komt.

Groepswerking

De patiënten zijn verdeeld in twee groepen met elk een eigen leefruimte. Ze staan samen met de vaste groepsverpleegkundigen in voor de werking van hun leefgroep. Concreet betekent dit het samen bereiden van een warme maaltijd en het onderhouden van de leefruimte. Op regelmatige basis worden groepsvergaderingen georganiseerd ten einde de patiëntenparticipatie te optimaliseren. Zo worden praktische knelpunten besproken en kunnen voorstellen voor gezamelijke activiteiten gedaan worden. Om de zes weken gaat er ook een homevergadering door in samenwerking met de ombudsman en de dienst vrije tijd. Zo bepalen de bewoners mee de praktische werking en het beleid op langere termijn. Deze vergadering wordt geleid door de hoofdverpleegkundige.

Werkmodel

Rond elke patiënt wordt een miniteam gevormd met het oog op een geïndividualiseerde aanpak. Het team bestaat uit de groepsverpleegkundige, de maatschappelijk werk(st)er, de psycholo(o)g(e), de ADL-medewerk(st)er en een medewerk(st)er van de dienst vrije tijd. Elk op hun terrein en in onderlinge samenwerking proberen ze de zelfredzaamheid, het activiteitsniveau en het sociaal-maatschappelijk functioneren van de patiënt te verbeteren. Deze miniteams komen regelmatig samen voor een continue evaluatie en planning. De groepswerk(st)er, coördineert de zorg en vervult aldus de rol van case-manager. De psychiater treedt eerder op als consulent. De patiënt kan ook zelf op het miniteam worden uitgenodigd. Zo participeert hij actiever in zijn behandeling.

De sociale dienst zorgt voor de socio-administratieve opvolging van elke patiënt en helpt in het zoeken naar en het begeleiden van activiteiten. Er wordt hierbij rekening gehouden met de specifieke wensen, vaardigheden en beperkingen van de patiënt. Concreet kan het gaan om betaald werk, vrijwilligerswerk, werk in een beschutte of sociale werkplaats, studie of beroepsopleiding.

Ook de dienst vrije tijd probeert op haar manier patiënten te activeren, via een aanbod van activiteiten voor patiënten voor wie de stap naar een activiteit buitenshuis (voorlopig) te groot is. Daarnaast begeleidt ze patiënten in hun vrije tijd. In de avonduren zorgt men voor meer ontspannende activiteiten. Verschillende keren per jaar worden grotere "evenementen" (carnavalfuif, free podium, barbecue, kerstfeest ...) georganiseerd. Ook daguitstappen en vakanties in binnen- en buitenland worden voorzien.

Het aanbod van de psychologische dienst richt zich zowel naar de patiënten als hun familie. Patiënten kunnen op individueel gesprek komen bij de psycholo(o)g(e). Op groepsniveau worden "themavergaderingen" georganiseerd, met een psycho-educatief karakter. Daarnaast wordt de familie van nieuw opgenomen patiënten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de psycholo(o)g(e) en de groepsverpleegkundige. Dit gesprek kan eventueel een vervolg krijgen. Verdere familiebegeleiding kan voorzien worden. Families worden ook tweemaal per jaar uitgenodigd voor een infoavond.

PSC Tuin PSC Piano PSC Staminee