Mobiel team trACTor

Mobiel team ➪ trACTor

TrACTor is een mobiel 2b team dat ondersteuning biedt aan huis bij volwassenen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid. Binnen de Brusselse context streven we naar vermaatschappelijking van de zorg via psychosociale begeleiding op maat.

Voor wie?

We bieden psychosociale begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Het gaat daarbij om mensen die problemen hebben op verschillende levensgebieden. De doelgroep betreft diegenen die onvoldoende aansluiting vinden bij het reguliere zorgaanbod, waarbij een mobiele aanpak (daar waar de persoon zich bevindt) aangewezen is.

Waar?

  • Elsene (+ Louisalaan)
  • Sint-Gillis
  • Vorst
  • Ukkel
  • Watermaal-Bosvoorde

Werking

We vertrekken vanuit een herstelgerichte visie en baseren onze begeleiding op het ACT-zorgmodel: het team intervenieert daar waar de persoon zich bevindt en betrekt hem/haar actief bij het zorgleefplan en de geleverde zorg. We ondersteunen het herstelproces door:

  • Present te zijn
  • Herval te voorkomen, opname te vermijden of zo kort mogelijk te houden. De persoon zo goed mogelijk in zijn/haar eigen omgeving te laten wonen.
  • Opbouwen van een (in)formeel netwerk rond de persoon
  • Zorgcoördinatie

We hanteren een multidisciplinaire aanpak en worden ondersteund door een psychiater. Iedere persoon heeft minimum twee referenten en onze dienstverlening is gratis, met uitzondering van de consultaties bij de psychiater (mutualiteit).

Contact

Telefonisch: 02 502 01 03, van maandag tot vrijdag, 9 u tot 17 u.
Email:

Meer info

Wij verwijzen u graag naar onze brochure, waarin u meer informatie vindt over onze werking.

Kaart tractor
 
logo